Föreningen Alternativt forum E-post: info@varldsbutikenbryggan.se

©2011, Elisabeth Enger Tel 0702 - 636 637 Alternativt forum All rights reserved. Uppdaterad: 24 maj 2016

Stadgar för den ideella föreningen Alternativt Forum

§ 1 Ändamål
Alternativt Forum är ett forum för ideella föreningar och privatpersoner som på olika sätt verkar för en GOD MILJÖ i en SOLIDARISK och FREDLIG VÄRLD . Föreningen bedriver egen verksamhet som gynnar denna målsättning .

§2 Medlemskap
Medlem kan var och en bli som anser föreningens verksamhet berättigad. Årsavgiften bestäms av årsmötet.

§3 Verksamhetsår
Verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Årsmötet hålles senast i maj. Kallelse till årsmötet ska ske senast två veckor före årsmötet. Årsmötet ska ta upp verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse.

§4 Styrelse
Årsmötet väljer styrelse och två revisorer för kommande verksamhetsår. Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör och två övriga ledamöter. Om enighet ej kan uppnås i styrelsen beslut fattas i stället av medlemsmöte, med enkel majoritet.

§5 Valberedning
Årsmötet väljer en valberedning på två personer.

§6 Firmatecknare
Ordföranden och kassören tecknar firma för föreningen var för sig.

§7 Överskottsfördelning
Föreningens verksamhet är ideell. Vid årsmötet beslutas hur eventuellt överskott under föregående verksamhetsår ska användas.

§8 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut med 2/3 majoritet på årsmötet.

§9 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens eventuella upplösning fattas vid årsmöte och ska innehålla föreskrifter beträffande eventuella tillgångar.

Dessa stadgar är antagna den 25 mars 2000

Styrelse

Styrelsen

Historik

Historik